Benjamin Franklin (1706-1790) - Amerikaans multitalent (2023)

De Amerikaan Benjamin Franklin was een multitalent: hij was een begaafd politicus en schrijver, en verder boekdrukker, uitvinder en moralist. Hij staat bekend als een van de Founding Fathers van de Verenigde Staten. Samen met onder anderen George Washington (1732-1799) en Alexander Hamilton (1757-1804) stelde hij de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (1776) op en schreef hij mee aan de Amerikaanse grondwet.

Benjamin Franklin werd op 17 januari 1706 geboren in Boston. Zijn vader, de puritein Josiah Franklin (1657-1745), was een zeep- en kaarsenmaker, en geëmigreerd uit Engeland. Met Anne Child (1655-1689), zijn eerste vrouw, kreeg hij tien kinderen. En later nog eens zeven kinderen met zijn tweede vrouw Abiah Folger (1667-1752). Benjamin was kind nummer vijftien in deze reeks en de jongste zoon.

Al op jonge leeftijd leerde Benjamin zichzelf lezen en schrijven en bleek hij talent te hebben voor creatief denken. In 1717, hij was elf, kwam hij met een eerste uitvinding: zwemvinnen die je om je armen kon doen, waardoor je veel sneller kon zwemmen. Op de Boston Latin School was hij een goede leerling, maar hij stopte op zijn tiende om zijn vader te helpen in diens slechtlopende kaarsen- en zeepwinkel. Benjamin werd totaal niet gelukkig van dit werk. Daarom liet zijn vader hem in 1718 bij zijn broer James Franklin in Boston in de leer gaan om boekdrukker te worden.

Boekdrukker en huwelijk

Echt gezellig was het niet bij zijn broer. James sloeg Benjamin vrij regelmatig, mishandelde hem en weigerde om de teksten die Benjamin schreef te publiceren in zijn krant The New England Courant, de eerste ongeautoriseerde krant in de kolonies. Gebruikmakend van het pseudoniem “Mrs. Silence Dogood”, wist de zestienjarige Benjamin echter stiekem veertien brieven – die door de krantenlezers flink gewaardeerd werden – in de krant van zijn broer gepubliceerd te krijgen. Toen James hier achter kwam, was hij woest. Benjamins liefde voor schrijven ging zo ver in deze periode, dat hij in 1722 besloot om vegetariër te worden. Zo hoefde hij geen vlees meer te kopen en kon hij het uitgespaarde geld besteden aan boeken. Datzelfde jaar werd zijn broer opgepakt wegens ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. De autoriteiten hadden de kritische artikelen in de krant, waarin de regering en geestelijken er van langs kregen, niet gewaardeerd. In afwezigheid van James Franklin nam Benjamin het drukken van de krant over. Hij publiceerde fragmenten uit Cato’s Letters, een reeks vrijheidsessays van de Britse schrijvers John Trenchard en Thomas Gordon over, onder veel meer, de betekenis van de vrijheid van drukpers.

“In 1722 besloot hij om vegetariër te worden. Zo hoefde hij geen vlees meer te kopen en kon hij het uitgespaarde geld besteden aan boeken.”

Na terugkomst van zijn broer, besloot Benjamin Franklin in 1723 dat het maar beter was om uit Boston te vertrekken. Hij vestigde zich in New York, om kort daarna naar de stad Philadelphia te gaan, waar hij de rest van zijn leven bleef wonen. Hij woonde er enige tijd bij een zekere familie Read. Benjamin kreeg een relatie met hun dochter Deborah Read (1708-1774), maar vertrok kort na het begin van de relatie naar het buitenland. Hij verbleef vanaf 1724 enkele jaren in Londen in Engeland, om zich daar verder in de boekenwereld te bekwamen.

In Engeland kocht hij allerlei materialen en apparaten voor een eigen drukkerij. En hij snoof de Engelse cultuur op, door deel te nemen aan zwemwedstrijden in de Thames, theatervoorstellingen te bezoeken en zich in literatuurdiscussies in koffiehuizen te mengen. Voor zijn inzet voor de zwemwereld, werd Benjamin in 1968 zelfs als erelid opgenomen in de International Swimming Hall of Fame. Overigens niet vanwege zijn zwemprestaties, maar als ‘contributor’.

Na terugkeer in de Verenigde Staten opende hij in 1728 in Philadelphia een eigen boekdrukkerij en begon een eigen krant, de Pennsylvania Gazette waarvoor hij zelf verschillende artikelen schreef waarin hij pleitte voor de persvrijheid. Intussen bleek zijn jeugdliefde Deborah Read getrouwd te zijn, maar Deborahs man verliet haar al enkele maanden na het huwelijk. In 1730 trouwde Benjamin Franklin met Deborah Read. Rond die tijd kregen ze een zoon: William. Een andere zoon, Francis, kwam in 1732 ter wereld maar overleed op vierjarige leeftijd aan de pokken. In 1743 werd dochter Sarah geboren.

Schrijver-bibliothecaris

Naast boekdrukken hield Benjamin Franklin zich bezig met schrijven en publiceren. In 1725 bracht hij zijn eerste pamflet uit: A Dissertation upon Liberty and Necessity, Pleasure and Pain. Hierin betoogde hij dat de mens maar in beperkte mate een vrije wil heeft en daarom niet moreel verantwoordelijk voor al zijn/haar daden kan zijn. Franklin kreeg later spijt van deze stellingname en verbrandde al de pamfletten die hij nog in bezit had.

Benjamin gaf van 1733 tot 1758 een eigen periodiek uit, de Poor Richard’s Almanak. Onder het pseudoniem Richard Saunders werd Benjamins almanak zeer populair in de Amerikaanse kolonies. In dit jaarboek nam hij een kalender op, evenals astronomische en astrologische gegevens. Poor Richard’s Almanak bevatte verder informatie over diverse (wetenschappelijke) onderwerpen, grappige artikelen, puzzels, huishoudelijke weetjes, allerlei (humoristische) kennis, spreekwoorden, adviezen en weersverwachtingen. Vanaf 1748 droeg Benjamin zelf niet meer bij aan de almanak en onderging de periodiek een naamsverandering: Poor Richard Improved. In 1758 verkocht hij de almanak; maar de uitgave werd nog steeds goed verkocht en bleef tot 1796 bestaan.

Naast deze activiteiten besloot Benjamin om boeken te gaan uitlenen, als bibliothecaris. Franklins boekenuitleen vond veel navolging – andere Amerikanen gingen Benjamin nadoen – en vormde de voorloper van het fenomeen dat wij tegenwoordig kennen als de openbare bibliotheek. Benjamin behoorde in 1731 ook tot de oprichters van de eerste Amerikaanse bibliotheek waarvan je lid kon worden en boeken kon lenen, de Library Company of Philadelphia. Verder stond hij in deze periode aan de basis van de vrijwillige brandweer in Philadelphia, om stadsbranden te bestrijden.

Twee andere pamfletten van Benjamin Franklin moeten hier nog genoemd worden. Ten eerste A Modest Enquiry into The Nature and Necessity of a Paper Currency (1729). In dit schrijven voerde Benjamin een pleidooi voor het in omloop brengen van meer papiergeld, om daarmee de economie te stimuleren. Invloedrijk was ook het pamflet A Proposal for Promoting Useful Knowledge. Dit geschrift, uit 1743, vormde de basis voor de oprichting van de American Philosophical Society, de eerste wetenschappelijke organisatie in de Amerikaanse kolonies. Franklin droeg hiermee bij aan de eenheid in de kolonies en zorgde ervoor dat kennis die in de verschillende gebieden dankzij bijvoorbeeld wetenschappelijke experimenten en observaties werd opgedaan zich sneller verspreidde.

Uitvindingen van Benjamin Franklin

Rond 1748, Benjamin Franklin was toen 42 jaar, was hij een van de rijkste mannen in Pennsylvania. Zijn rijkdom had hij vergaard door handel in vastgoed en de aan- en verkoop van drukkerijen en kranten. Franklin verkocht zijn drukkerij en ging zich vanaf nu nog meer richten op zijn grote hobby: de wetenschap en het doen van experimenten. Hij betrok een nieuw huis, nam een paar slaven in dienst – overigens ontwikkelde hij steeds meer een afkeer van slavernij en liet hij zijn slaven in de jaren 1760 vrij – en ging aan de slag.

Benjamin Franklin vond in de decennia daarna allerlei nieuwigheden uit. Het meest bekend werd zijn bliksemafleider. Deze kwam voort uit het beroemde vliegerexperiment uit 1752, waarmee hij aantoonde dat een bliksemflits elektriciteit was.

In 1762 vond hij de glasharmonica (de armonica) uit. Dit instrument bestond uit steeds breder wordende op elkaar gestapelde glazen. De glazen zaten aan een horizontale as, die met een pedaal rondgedraaid werd. Vervolgens bespeelde de muzikant de glasharmonica, die vochtig was gemaakt, met zijn vingertoppen. Ludwig von Beethoven (1770-1827), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Johann Adolf Hasse (1699-1783) en verscheidene andere componisten schreven speciaal voor dit instrument bladmuziek.

Verder vond hij een sterk verbeterde odometer (1775) uit, evenals bifocale brillenglazen om van dichtbij en veraf goed te kunnen zien (1783). Ook deed hij, meer laconiek dan serieus, in 1784 het voorstel om de wintertijd en zomertijd in te stellen: de Daylight Saving Time (DST). Door de klok te verzetten was het langer licht, waarmee geld kon worden uitgespaard.

Een andere uitvinding betrof een speciale bibliotheekstoel die uitgevouwen kon worden tot een kleine trap, om zo boeken op de hogere planken te kunnen pakken. Verder bedacht hij een voetenwarmer: de ‘Franklin Stove’ (1741), de extension arm of Long Arm (1786) – een grijpinstrument om boeken mee uit de boekenkast te pakken – en een driewielige klok.

Lees ook: Zomertijd en wintertijd, waarom en sinds wanneer?

Politicus en Founding Father

In 1748 begon Benjamin Franklins politieke carrière, toen hij zitting nam in de city council van Philadelphia. In de jaren daarna bekleedde hij verscheidene politieke posities. Een belangrijke politieke daad was in 1754 een voorstel van Franklin om te komen tot een Plan of Union, die zeven kolonies (die hij eerder in zijn cartoon had aangewezen) moest verenigen: New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina en New England, de historische aanduiding voor de regio in het noordoosten waar de kolonies Massachusetts, Rhode Island, Connecticut en New Hampshire onderdeel van uitmaken. Elk van de kolonies moest, afhankelijk van het aantal inwoners, enkele vertegenwoordigers krijgen in de Unie. Die moest zich onder meer bezighouden met de verdediging van de kolonies en het sluiten van verdragen met andere partijen. Franklin diende zijn plan in tijdens een congres in Albany. Afgevaardigden keurden het aanvankelijk goed, maar de wetgevende vergaderingen van de kolonies verwierpen het plan korte tijd later, net als de Britse regering. Volgens Franklin omdat het plan “te democratisch” was. Hoewel zijn plan het dus niet haalde bleef de politicus zich hierna hard maken voor meer eenheid van de kolonies.

In 1757 werd Franklin aangesteld als ambassadeur van de Amerikaanse kolonies in Engeland. Tot 1762 verbleef hij daarom in Londen, en na een korte onderbreking opnieuw van 1764 tot 1774. Zijn vrouw Deborah weigerde om mee te gaan naar Engeland. Tijdens Franklins tweede verblijf in Londen overleed zij in Amerika aan een hartaanval, terwijl Benjamin dus in het buitenland zat.

Intussen liepen de spanningen tussen Engeland en Amerika hoog op, onder meer door de implementatie van de Stamp Act in maart 1765. De gevolgen zijn meer dan bekend. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog brak uit, die leidde tot de Amerikaanse onafhankelijkheid van 1776. Franklin behoorde tot een van de opstellers van de Declaration of Independence en de Amerikaanse grondwet en wordt zodoende beschouwd als een van de Founding Fathers van de Verenigde Staten

In de jaren na de losmaking van de Verenigde Staten van Engeland werd Benjamin diplomaat in Frankrijk (van 1777-1785) en wierp hij zich in heel Europa op als pleitbezorger van de Amerikaanse zaak. Hij was onder meer nauw betrokken bij de sluiting van het Verdrag van Parijs (1783), dat een einde maakte aan de revolutionaire burgeroorlog in Frankrijk.

Overlijden

In 1785 keerde Benjamin Franklin terug naar de Verenigde Staten. Daar koos het volk hem in 1787, op 81-jarige leeftijd, nog als afgevaardigde voor Pennsylvania op de Constitutional Convention, die de Amerikaanse grondwet opstelde.

In zijn laatste levensjaren zette hij zich nog in voor de afschaffing van slavernij. Hij deed dit als president van de Pennsylvania Society for Promoting the Abolition of Slavery.

Op 17 april 1790 overleed Benjamin Franklin in het huis van zijn dochter Sarah Bache. Hij werd 84 jaar oud en liet nagenoeg alles na aan zijn dochter, omdat hij met zijn zoon William een conflict had over de onafhankelijkheid van de Amerikaanse koloniën (zijn zoon was Loyalist).

Meer Amerikaanse geschiedenis
Boek: De Founding Fathers – De grondleggers van de Verenigde Staten
Lees ook: Zomertijd en wintertijd, waarom en sinds wanneer?

Documentaire “The Life of Benjamin Franklin”

https://www.youtube.com/watch?v=Ddv2CCxM57s

Bronnen

Boeken

-Paul E. Kerry en Matthew S. Holland (eds.), B. Franklin’s Intellectual World (Madison/Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press, 2012).
-Gordon Wood, The Americanization of B. Franklin (2004).
-Walter Isaacson, B. Franklin. An American Life (New York etc.: Simon & Schuster, 2003).
-Jill Lepore, Deze waarheden (De Arbeiderspers, 2020)

Internet
Autobiography of B. Franklin (1788)
Diverse artikelen 300-jarige herdenking in 2006
-J.H.J. van Kessel, ‘B. Franklin: the Personification of Max Webers “Spirit of Capitalism”‘,
Philisophical Age. Almanac (Sint-Persburg: Center for the History of Ideas, 2006) 159-169.
-James W. Marcum, ‘Genius or Dynamic Learner? B. Franklin’s Path to Greatness‘, Social Studies 99.3 (May-June 2008) 99-104).
Biografie op biography.com

Amerikaanse geschiedenis, Biografieën, Uitvinders Benjamin Franklin

Abonneer

0 Reacties

Inline feedbacks

Bekijk alle reacties

Ook interessant?

Archibald Cox Jr. en de ‘Saturday Night Massacre’

Archibald Cox Jr. verwierf grote naamsbekendheid toen president Richard Nixon (1913-1994) hem, in een poging een schandaal te vermijden, op 20 oktober 1973 ontsloeg.

Een bloedige Valentijnsdag

Het is ironisch genoeg Valentijnsdag als in 1929 zes leden van de gangsterbende van George “Bugs” Moran uit Chicago worden vermoord. De zes leden

16 december 1773 – Boston Tea Party

Deze opstand voltrekt zich kort voor het uitbreken van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

Eerder gepubliceerd

Juan Negrín (1892-1956) – Premier van Spanje

Hierna verschenen

Plato (ca. 427-347 v.Chr.) – Griekse filosoof

FAQs

What did Benjamin Franklin do during the American Revolution? ›

After spending almost 20 years in Britain, Franklin returned to Philadelphia in May 1775 to join the American cause. The Pennsylvania Assembly elected him to serve as their delegate to the Second Continental Congress, and Franklin helped write the Declaration of Independence.

What is one thing Benjamin Franklin is famous for your answer? ›

He created the postal, or mail, system in the United States. Also, he started the first free libraries. Later, he was a U.S. diplomat. He was the oldest member at the Constitutional Convention.

What are 4 things Benjamin Franklin is famous for? ›

Benjamin Franklin is the only Founding Father to have signed all four of the key documents establishing the U.S.: the Declaration of Independence (1776), the Treaty of Alliance with France (1778), the Treaty of Paris establishing peace with Great Britain (1783) and the U.S. Constitution (1787).

What was Benjamin Franklin's greatest contribution to American society? ›

He is best known as the only Founding Father who signed all three documents that freed America from Britain. Franklin is credited with drafting the Declaration of Independence and the American Constitution. He also negotiated the Treaty of Paris which ended the Independence War against Britain.

How did Benjamin Franklin contribute to the US Constitution? ›

While he was a member of the Second Continental Congress, Franklin worked at Independence Hall, where he helped write and then signed The Declaration of Independence. Franklin also worked at Independence Hall when he helped write the United States Constitution in 1787 at the Constitutional Convention.

What did Benjamin Franklin do to change the world? ›

He Changed the World with The Power of His Pen

He was directly involved with editing the Declaration of Independence, was a trusted voice at the Constitutional Convention, which led to the United States Constitution, and was integral to writing the Treaty of Paris, which officially ended the Revolutionary War.

What 5 things did Benjamin Franklin invent? ›

He invented:
  • Swim fins (1717)
  • Franklin/Pennsylvania stove (1741)
  • Lightning rod (1750)
  • Flexible catheter (1752)
  • 24-hour, three-wheel clock that was much simpler than other designs of the day (1757)
  • Glass armonica, a simple musical instrument made of spinning glass (1762)
  • Bifocals (1784)

What did Benjamin Franklin discover? ›

Franklin discovered positive and negative electric charges by conducting experiments with electricity using the Leyden Jar. He proved his theory by performing his kite experiment during a storm. When the stormed passed over his kite the negative charges passed into his kite, to the key and to the Leyden jar.

What are 2 things Benjamin Franklin is famous for? ›

One of the foremost of the Founding Fathers, Franklin helped draft the Declaration of Independence and was one of its signers, represented the United States in France during the American Revolution, and was a delegate to the Constitutional Convention.

Why was Benjamin Franklin called the first American? ›

Franklin earned the title of "The First American" for his early and indefatigable campaigning for colonial unity, and as an author and spokesman in London for several colonies. As the first United States ambassador to France, he exemplified the emerging American nation.

Why was Benjamin Franklin's contribution to the Declaration of Independence important? ›

Benjamin Franklin primarily served as the editor of the Declaration of Independence. His changes were believed to have been minimal, but, when the document went before the entire Continental Congress, the draft was more thoroughly changed by the larger body from Jefferson's original text.

What did Benjamin Franklin say about the Constitution? ›

Our new Constitution is now established, everything seems to promise it will be durable; but, in this world, nothing is certain except death and taxes,” Franklin said.

How did Benjamin Franklin feel about the Constitution? ›

Speaking at the Philadelphia convention in September 1787, Benjamin Franklin offered his cautious and measured support for the new Constitution: “I confess that I do not entirely approve of this Constitution at present.

What type of government did Benjamin Franklin want? ›

Though he favored a stronger central government, Franklin also worried about the possibility of tyranny. He therefore desired a clear listing of the powers of the federal government. He also supported an executive council instead of a single president.

What role did Benjamin Franklin play in the American Revolution quizlet? ›

What role did Benjamin Franklin play in the American Revolution? As a member of the Congress, Franklin served with Thomas Jefferson and John Adams on the committee to frame the Declaration of Independence. In addition, Franklin traveled to the country of France to help gain French support for American independence.

What was Benjamin Franklin's significance during the American Revolution quizlet? ›

What was the role of Benjamin Franklin in the American Revolution? American patriot, writer, printer, and inventor. During the Revolutionary War he persuaded the French to help the colonists.

Who played the most important role in the American Revolution? ›

Thomas Jefferson was a one of the most important and prominent figures in American history. He was a founding father who was responsible for writing the Declaration of Independence as well as the third President of the United States.

What was an important role in the American Revolution? ›

General George Washington led the American army to victory during the Revolutionary War. Despite having little practical experience in managing large, conventional armies, Washington proved to be a capable and resilient leader of the American military forces during the Revolutionary War.

Who played the biggest role in the American Revolution? ›

George Washington, a Founding Father of the United States, led the Continental Army to victory in the Revolutionary War and was America's first president.

How did Ben Franklin summarize the idea of the American Dream? ›

Franklin's classification of the American dream implied an ideal that everyone had the chance to achieve the Jeffersonian ideal of life, liberty, and the pursuit of happiness. For Franklin, the American dream was possible for anyone who had the willingness to work hard and honestly.

What is the connection between Franklin's values and American identity? ›

Benjamin Franklin is an archetypal American because of his values of self-improvement, community-mindedness, and frugality. In his early life, Franklin begins to exhibit a trait that is now an integral part of American identity: a commitment to self-improvement.…

What is the American Revolution summary? ›

The American Revolution was an epic political and military struggle waged between 1765 and 1783 when 13 of Britain's North American colonies rejected its imperial rule. The protest began in opposition to taxes levied without colonial representation by the British monarchy and Parliament.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 12/26/2022

Views: 5670

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.