“Uiteindelijk is de JD een soort opleiding tot politicus en dan moet je met iedereen, ook de JFVD, kunnen samenwerken.” (2024)

Fay (23) studeert normaliter Voeding & Diëtiek, maar doet nu een minor Filosofie. Nadat ze maar eigen zeggen voor de zomer een beetje in een negatieve spiraal was beland jegens de Jonge Democraten (JD), heeft ze besloten zich toch in september kandidaat te stellen als Landelijk Bestuurslid Organisatie. Ze heeft als voormalig voorzitter van Arnhem-Nijmegen al ruime ervaring met het organiseren van activiteiten en is enthousiast om de kaderweekenden en congressen te gaan organiseren.

Nikki Fredriksz

Hoi Fay! Waarom zien we je nu pas voor het DEMO-interview, en niet al in juni?

“In juni was ik nog voorzitter van de afdeling Arnhem-Nijmegen. Toen merkte ik dat de rol van voorzitter niet zo bij mij paste. Ik kwam daardoor een beetje in een negatieve sfeer rondom de JD terecht. Maar eigenlijk lag dat niet aan de JD en uit het organiseren van activiteiten haalde ik nog wel energie. Daar kwam ik rond juni achter, maar ja, toen was het al een beetje laat om me nog te kandideren. Dus vandaar dat ik het nu doe.”

Waarom is de JD een leuke vereniging?

“De mensen die je ontmoet zijn voor mij het hoogtepunt. Op je studie ontmoet je vooral mensen met dezelfde interesses. Bij de JD lopen zoveel mensen rond, met verschillende leeftijden en studie-achtergronden, zodat je hele andere discussies met mensen voert.”

En waarom is de JD niet leuk?

“Ik vind het goed dat mensen kritisch op elkaar zijn, maar leden uiten hun kritiek op het verkeerde moment en bij de verkeerde mensen. Dan wordt er heel lang geen kritiek geleverd en dan komt het er op de vergadering allemaal uit. Of ze stappen naar het afdelingsbestuur om iets op te lossen, terwijl je als afdelingsbestuur geen invloed hebt op het probleem. Dat vond ik afgelopen jaar wel lastig om mee om te gaan.”

Wat zijn je ideeën voor de functie organisatie?

“Natuurlijk staan veel dingen al vast die je gaat organiseren: de congressen en kaderweekenden. Het lijkt me leuk om die te gaan oppakken. Daarnaast lijkt het me leuk om afdelingsactiviteiten en werkgroepactiviteiten meer te ondersteunen. De informatie over hoe je een activiteit organiseert is een beetje verloren gegaan. Dat kunnen we samen oppakken, zodat die kennis een beetje terugkomt. Als je weet hoe het moet, is een activiteit snel en laagdrempelig te organiseren.

Verder zou ik meer activiteiten organiseren die gezelligheid en inhoud combineren. Oude leden komen voor de gezelligheid en nieuwe leden voor de inhoud. Het is juist leuk als die groepen elkaar ontmoeten. Zo kan je bijvoorbeeld een spreker uitnodigen voorafgaand aan het gala.”

Wat is de leukste activiteit die je afgelopen jaar hebt georganiseerd?

“We hebben met de afdeling een symposium samen met de JOVD georganiseerd. Dat was nogal groot. Ik kwam er een beetje middenin, maar er was nog genoeg te doen. Het was een voorproefje van het organiseren van een groter evenement.”

In je aanmelding vermeld je dat je tevens lid bent van de JOVD. Waar ben je het meer met de JOVD mee eens, dan met de JD?

“Dan denk ik toch wel het koningshuis. Maar ik wil niet de discussie binnen de JD weer opnieuw gaan opstarten, haha.”

Oh jammer, de cryptodiscussie dan misschien wel?

“Nee, haha, die ook niet.”

Wat vind je van de PJO-parlementdiscussie?

“Ik zou heel graag weer een PJO-parlement willen organiseren. Ik vind het goed om alle partijen altijd te betrekken. Ik denk dat het ook prima kan, bijvoorbeeld met een strenge gedragscode die goed wordt gehandhaafd. Vorig jaar was er al veel verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. En als je die gedragscode streng genoeg maakt, zegt de JFVD misschien zelf wel dat ze niet meer mee willen doen. Dat is altijd beter dan het ze verbieden. Uiteindelijk is JD ook een soort opleiding om politicus te worden, en dan moet je ook met iedereen kunnen samenwerken.”

Wat zou er gebeuren als je in een bestuur zat met zeven andere Fay’s?

“Ik denk dat we helemaal gek van elkaar zouden worden. Ik houd ervan als alles heel erg goed geregeld en georganiseerd is, maar als iedereen zo is, zegt niemand ‘Hey joh, doe eens even rustig’. En dat heb ik wel nodig.”

Wat is je meest cancelbare mening?

“Ik ben tegen de verhoging van de erfbelasting. Ik vind het gek dat een erfbelasting anders is dan een schenkbelasting. Het is gewoon een schenking, alleen ben je dood. Daarnaast is het geld al belast, bijvoorbeeld door belasting op arbeid. Je betaalt minder belasting als je een dure sportauto koopt, dan als je het achterlaat voor je kind om te studeren.”

Kamerdebat of reality-tv?

“Toch liever reality-tv. Ex on the beach. Ik vind het leuk om op Tiktok 60 seconden van een debat te bekijken, maar langer dan dat is mijn aandachtspanne echt niet.”

Bron foto: Verstrekt door geïnterviewde

“Uiteindelijk is de JD een soort opleiding tot politicus en dan moet je met iedereen, ook de JFVD, kunnen samenwerken.” (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated:

Views: 6281

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.