Zamość: Sesja rady miasta, zobacz program - ezamosc.pl (2024)

 • Jesteś tutaj:
 • Home
 • Wiadomości
 • Zamość: Sesja rady miasta, zobacz program

Reklama

 • Napisane przezSŁ/materiał nadesłany
 • 2 komentarzy
 • Czytany 468 razy
 • Wydrukuj
 • Email
foto: archiwum, materiał poglądowy

W poniedziałek (24 czerwca) odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Zamość. Radni podejmą uchwały m.in. dotyczące nadania imienia Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czy udzielenia absolutorium prezydentowi miasta.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z II oraz III sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Raport o stanie Miasta za 2023 rok.
8. Debata nad raportem.
1) głosy mieszkańców,
2) głosy radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Zamościa za 2023 rok.
10. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r.
11. Opinia Komisji Rady Miasta do pkt. 10.
12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca przedłożonej przez Prezydenta Miasta Zamość rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2023 r.
Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2023 r.
14. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zamość z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.
16. Wyjaśnienia Prezydenta do uchwały Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
17. Dyskusja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
2) nadania imienia Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Braterstwa Broni 161,
3) delegowania radnego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość dla obszaru w Jednostce Strukturalna Nr 13 - Wschodnia Karolówka – Cz. Południowa (teren pomiędzy ul. Szczebrzeską, ul. Śląską, ul. Bolesława Prusa i ul. Szkolną),
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość dla obszaru w Jednostce Strukturalna Nr 18 – Nowe Miasto – Cz. Północna (teren pomiędzy ul. Partyzantów, ul. Jana Kiepury, ul. Szymona Szymonowica i ul. Pocztową),
6) zwolnienia z podatku od nieruchom*ości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
7) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
8) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022 - 2027,
9) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość,
10) powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
11) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
12) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchom*ości stanowiącej własność Miasta Zamościa, położonej przy ul. Granicznej,
13) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchom*ości stanowiącej własność Miasta Zamościa, położonej przy ul. Malowniczej,
14) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,
15) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
16) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
21. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
22. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
23. Interpelacje i zapytania.
24. Komunikaty i informacje.
25. Zamknięcie obrad.

Udostępnij artykuł:

2 komentarzy

 • Zamość: Sesja rady miasta, zobacz program - ezamosc.pl (3)

  andrzej niedziela, 23 czerwiec 2024 22:00 Link do komentarza

  mieszkańcy TBS dziękują za podwyżki o oczekują na kolejne brawo panie R. Z. za kontynuację polityki pana A. W. Alleluja i do przodu

 • Zamość: Sesja rady miasta, zobacz program - ezamosc.pl (4)

  Marek poniedziałek, 24 czerwiec 2024 13:08 Link do komentarza

  W imieniu mieszkańców bloków TBS dziękujemy prezydentowi Rafałowi Zwolakowi za dużą podwyżkę czynszu ... Marny początek urzędowania ! Będziemy pamiętać.

Skomentuj

Powrót na górę

CIASTECZKA

Strona używa plików cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Dowiedz się więcej.

AKCEPTUJĘ

 • Polityka Prywatności
 • Pliki Cookies
 • Regulamin komentowania
 • Skontakuj się z nami
 • O nas
 • Zaloguj się
 • Statystyki STAT.4U


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy.Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. Zamość: Sesja rady miasta, zobacz program - ezamosc.pl (5)
Copyright © ezamosc.pl

Zamość: Sesja rady miasta, zobacz program - ezamosc.pl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 6325

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.